KERKRAAD

Kerkraad Lemberge, Munte, Bottelre,Merelbeke-Flora, Melsen

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er telkens 2 vacatures zijn binnen elke kerkraad van volgende kerkfabrieken van Merelbeke
 
Sint Aldegondis Lemberge, Sint Bonifatius Munte, Sint Anna Bottelare, OLV Van de Rozenkrans Merelbeke  - Flora, Sint-Stefanus Melsen 

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de aanstelling;
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van Merelbeke.

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2023 ingediend zijn bij:

Tav de Bisschoppelijk aangestelde verantwoordelijke 
van Kerkfabriek (naam respectievelijke kerkfabriek of kerkfabrieken)
Hundelgemsesteenweg 351
B-9820  Merelbeke.

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 1 februari 2023 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de kerk van de betrokken kerkfabriek.

Opgemaakt op 30 december 2022 te Merelbeke,
Pastoor E.H. Adrien Dhooghe,
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van Sint-Stefanus Melsen en 
OLV van de Rozenkrans Flora Merelbeke 
Diaken Peter Leeman
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van Sint Aldegondis Lemberge, 
Sint Bonifatius Munte, Sint Anna Bottelare

Zoeken

Dekenaal nieuws