STIL HOEKJE  16 mei 2021

Zevende Paaszondag B

Wat liefde vermag
Liefde vraagt soms een hoge prijs. Gelukkig weten we die prijs niet van tevoren. Stel je voor! Het zou ons ervan weerhouden om verliefd te worden, om van iemand te gaan houden en ons met hart en ziel aan diegene te geven. De diepe vreugde die liefde ons geeft, is zo immens en zo intens dat we voorbijgaan aan de pijn en rouw die een mogelijk afscheid met zich meebrengt. Gelukkig ligt er in het afscheid, hoe moeilijk ook, een kans op een nieuw begin. Hierin mogen we ons gedragen weten door Jezus. Hij is het die voor ons bidt, uit liefde.

Hogepriesterlijk gebed
Jezus doet hierin als hogepriester voorbede voor zijn kerk. Na vele afscheidswoorden tijdens het paasmaal, spreekt Jezus in hun bijzijn hardop dit gebed uit. Eerst bidt Hij voor zichzelf, om verheerlijking; daarna voor zijn leerlingen om bewaring en heiliging (tekst van deze zondag) en ten slotte voor alle gelovigen om eenheid.

Aan de zorg van de Vader
Tijdens zijn aardse zending heeft Jezus zijn leerlingen als goede herder beschermd. Nu is het einde van zijn aardse missie in zicht. Hij moet zijn leerlingen loslaten en Hij draagt ze over aan de zorg van zijn Vader. De wereld staat vijandig tegen de leerlingen, omdat zij van Jezus het woord van God hebben gekregen en daardoor niet meer bij de wereld horen.

Uit de wereld
Jezus heeft hen zelf uit de wereld weggeroepen; zij zijn door hem geroepen om vrucht te dragen. Zij zijn de aangewezen personen om straks de zending van Jezus in de wereld voort te zetten. Om deze taak te volbrengen hebben zij het woord van God ontvangen. Maar dit woord van God roept in de wereld felle reacties en zelfs vervolging op. Hiervoor heeft Jezus hen al op een eerder moment gewaarschuwd. De leerlingen hebben de bescherming van God in deze wereld hard nodig.

Heiliging van de leerlingen
Omwille van hen heeft Jezus zichzelf geheiligd. Dit is een onmisbare voorwaarde voor de zending van de leerlingen. Zoals Jezus door God naar de wereld was gezonden, zo wil Hij nu zijn leerlingen als heilige gezanten dezelfde wereld insturen. Daarvoor is het van belang dat zij toegewijd zijn aan hun taak.
 

Amand De Cock, pr.

Zoeken

SPIRITUEEL VOEDSEL

ga in waarheid

Ga in Waarheid
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tussenHemelvaart-Pinksteren

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

 

 

 

 

 

een bos takken

Een bos takken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwe wegen

Nieuwe wegen

 

 

 

 

 

 

 

Pinksteren

PINKSTEREN

ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN – 16 mei 2021
GA IN WAARHEID (Johannes 17,11b-19)

Heilige Vader, bescherm hen met uw grote macht, de macht die u ook aan mij gegeven hebt.
Dan zullen ze samen één zijn, net zoals wij samen één zijn.
Vader, zolang ik bij mijn leerlingen was, heb ik hen beschermd.
Ik heb hen beschermd met de grote macht die u aan mij gegeven hebt.
Met niemand van hen is het slecht afgelopen, behalve met Judas. Maar met hem moest het slecht aflopen, want dat stond al in de heilige boeken.
Vader, ik kom naar u toe.
Ik vraag u al die dingen nu ik nog in de wereld ben. Want ik wil mijn vreugde doorgeven aan mijn leerlingen. Ik wil dat hun vreugde volmaakt is. Ik heb uw boodschap aan hen doorgegeven.
Ze worden gehaat door de mensen van deze wereld, omdat ze niet bij deze wereld horen. Net zoals ik niet bij deze wereld hoor.
Vader, ik vraag u niet om mijn leerlingen uit deze wereld weg te halen. Ik vraag u om hen te beschermen tegen de macht van het kwaad.
Mijn leerlingen horen niet bij deze wereld. Net zoals ik niet bij deze wereld hoor.
De waarheid is de boodschap die bij u vandaan komt.
Zorg dat mijn leerlingen die waarheid leren kennen, zodat ze voorbereid zijn op hun taak.
Want ik stuur hen de wereld in om uw boodschap bekend te maken.
Net zoals u mij naar deze wereld gestuurd hebt.
Ik ben klaar voor mijn taak: ik zal mijn leven voor hen geven.
Ook mijn leerlingen moeten voorbereid zijn op hun taak.
Daarom moeten ze de waarheid leren kennen. 

 

TUSSEN HEMELVAART EN PINKSTEREN
Vooraleer Jezus op Hemelvaart voorgoed afscheid neemt, zendt Hij zijn leerlingen uit over heel de aarde. Ondanks zijn steun, weet Jezus dat ze in moeilijke situaties zullen terecht komen.
In het evangelie van deze zondag smeekt Hij zijn Vader om hen nabij te zijn. Hij spreekt over het kennen van de waarheid: Gods Woord. Hij roept hen op om voorbereid te zijn en de waarheid te leren kennen. ‘Wat is de waarheid?’ vroeg ook Pilatus op Goede Vrijdag. (Foto 1)

NIET ALLEEN
Hoewel we vaak heel graag zelf en alleen de touwtjes in handen nemen, weten we maar al te goed dat we alleen erg zwak staan. We hebben hulp nodig. En die kunnen we vinden: bij medemensen en ook bij Jezus en zijn Vader.
Een mooi verhaal om dat te staven:

Er was eens een man die drie zonen had.

Op een dag zei hun vader:
‘Breng me zoveel takken als jullie kunnen dragen!’
De jongens renden het bos in en keerden na een tijd terug met een bos takken.
‘Neem elk één tak,’ zei de vader, ‘en probeer hem te breken.’
‘Da’s gemakkelijk’ zeiden de jongens, en ze braken hun stokken in twee.
‘Bind nu alle stokken samen met een touw,’ zei de vader, ‘en probeer dan die bussel te breken.’
Ze probeerden het om beurt, maar de takken die afzonderlijk zo gemakkelijk te breken waren, waren samengebundeld zo sterk als staal.
‘Wel,’ zei hun vader, ‘wat jullie met deze stokken deden, kan ook met jullie gebeuren.
Als je alleen voor jezelf opkomt, kan men je gemakkelijk aanvallen en breken. Maar samen zijn jullie zo sterk als deze bussel takken.’
(Naar een verhaal van Aesopus – uit: C. Leterme, Een parel voor elke dag, Averbode 2007 p. 33) (Foto 2)

WAARHEID
Op tv zien we in deze dagen geregeld een reclamespot voor Knack: ‘Durf twijfelen’ is de boodschap. Dat geeft duidelijk richting aan de gedachte dat DE WAARHEID misschien moeilijk te achterhalen is. Ik kan mij daar wel in vinden. We kennen nooit alle kanten van een verhaal en we kunnen nog veel minder in de gedachten lezen van alle betrokkenen. En toch zegt Jezus: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’ (Johannes 14,6)
Hij is de waarheid. Zijn manier van doen, tegen vastgeroeste gewoonten en ideeën in, is de weg die leven geeft.

NIEUWE WEGEN
Onze bisschop zegt in zijn visietekst na zijn eerste werkjaar:
‘Ik sta vol bewondering voor de velen die zich van dag tot dag inspannen om het Evangelie waar te maken, in parochieverband, in organisaties en voorzieningen of gewoon daar waar het mogelijk is zonder dat er veel structuur aan te pas komt. De hele geschiedenis door zijn er perioden geweest van radicale verandering. De mens verandert dan tot in zijn zelfverstaan en de structuren die het samenleven bepalen ondergaan grondige transformaties. Bijgevolg neemt ook de naastenliefde nieuwe vormen aan. We veranderen daarom nog niet van planeet. Er is continuïteit. We blijven wortelen in het verleden. Maar we kunnen niet steeds zeggen: “laat ons gewoon verder doen zoals vroeger”, want dat vroeger is niet meer en onze huidige tijd heeft andere noden. Daaraan vasthouden is in veel gevallen een vermolmd decor rechthouden waarin een toneelstuk opgevoerd wordt waaruit het leven verdwenen is en dat iedereen verveelt.’ (Foto 3)

OP WEG NAAR PINKSTEREN
Wat moeten we dan laten en wat moeten we wel doen?
Het zal zaak zijn om ons onder te dompelen in Gods Woord en in het leven van de mensen, ook buiten de kerk. Jezus zegt dat Hij ons een helper zal sturen, de heilige Geest. Hoe moeilijk dat ook te ontdekken is, Hij zal ons richting geven. En het zal niet altijd de gemakkelijkste weg zijn. Dat voorziet Jezus ook niet voor zijn leerlingen. Gelukkig is er zijn belofte: ‘Ik laat jullie niet alleen!’ (Foto 4)

Wies Merckx