De verrezen Heer gaf zijn leerlingen de opdracht mee:
“Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling;
doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest."
(Mt 28, 19)

 

HET DOOPSELSACRAMENT: BEVESTIGING VAN ONS CHRISTEN-ZIJN

In het doopsel worden we ‘opnieuw geboren uit water en heilige Geest’, zoals Jezus uitlegt aan Nicodemus (Joh 3).

In Christus worden we ‘herboren tot kind van God’ waardoor we terecht God mogen aanspreken met ‘Abba, Vader’ in het Onze Vader.

Door het doopsel treden we ook binnen in de gemeenschap van de kerk. We worden lid van één grote familie van broeders en zusters, Gods gezin.

Het belangrijkste symbool in de liturgie van het doopsel is water. Water bevrucht en water doodt, het brengt tot leven en doet verdrinken. Die twee brandpunten zijn ook aanwezig in het doopsel. We zeggen ja tegen het leven in Christus en treden toe tot de kerkgemeenschap, maar er klinkt ook een krachtig ‘neen’ tegen de zonde en de machten van het kwaad. Dit wordt bijzonder duidelijk in de liturgie wanneer het witte doopkleed wordt aangetrokken. De gedoopte krijgt te horen: “Bekleedt u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper.” (Kol 3, 9-10)

 

 

VOORBEREIDING OP HET DOOPSEL IN DE PAROCHIE MERELBEKE-OOSTERZELE

WAT IS EEN DOOPSEL

Hij zal u dopen met heilige Geest en vuur (Mt. 3,11)

Als gelovigen vieren we in het doopsel vooral dat de dopeling ‘ingeschreven’ wordt in het verhaal van God met mensen. God bevestigt er zijn ‘ja’: “Ja, jij bent mijn geliefde kind; bij Mij mag je geborgen zijn, voor altijd.”

Bij het kinderdoopsel zeggen ook de ouders, de peter en de meter ‘ja’. Zij verbinden zich ertoe hun kind gelovig op te voeden: in Jezus’ voetsporen en in de geest van het evangelie.

Door het doopsel maakt de dopeling deel uit van de wereldwijde gemeenschap van gelovigen, allen kinderen van dezelfde Vader. Ook deze gemeenschap zegt ‘ja’ en ‘welkom’!

In de viering van het doopsel komen deze aspecten sterk aan bod. Meestal worden er verschillende kinderen tegelijk gedoopt. Meer en meer worden er ook tijdens de zondagseucharistie doopsels gepland: hierdoor komt het gemeenschapskarakter van het sacrament goed tot zijn recht.

 

WAAR VIEREN WE HET DOOPSEL

De doopviering gaat door in een kerk. Dat grote huis is het huis van de geloofsgemeenschap. Daar verzamelen de christenen op de dag van de Heer, de zondag, om te bidden en te zingen. In de kerk ervaren we Gods aanwezigheid. De ruimte ademt het geloof uit. De kerk is ons huis. Als iemand in de geloofsgemeenschap wordt opgenomen, of wanneer een ander belangrijk levensmoment gevierd wordt, dan gaan we daarvoor naar het huis van de christenen.

 

DOPEN IN GEMEENSCHAP

In opvolging van het tweede vaticaans concilie (1962-1965) is het al meer dan 20 jaar de wens dat er gedoopt wordt in de gemeenschap van gelovigen. Daarom vragen de bisschoppen om op een en dezelfde dag maar één doopviering te voorzien, en in die ene viering alle dopelingen samen te dopen. Dat heeft een diepe betekenis. Het doopsel is de opname in de geloofsgemeenschap. Die geloofsgemeenschap is groter dan één of twee families. We vormen samen met vele anderen de kerkgemeenschap. Het is goed daaraan uitdrukking te geven door veel mensen samen te brengen, ook al zijn ze heel verschillend. Dat laat ons aanvoelen dat de Kerk een open, kleurrijke gemeenschap van leerlingen van Jezus is.

 

DOPEN IN DE ZONDAGSEUCHARISTIE

Het doopritueel voorziet dat minstens enkele keren per jaar tijdens de zondagseucharistie wordt gedoopt. Tijdens de eucharistie verzamelt de kerkgemeenschap om de Heer te vieren, om naar zijn woord te luisteren, om te zingen en te bidden en haar geloof uit te spreken. Jong en oud, arm en rijk, groot en klein zijn dan samen. Een doopsel in de zondagseucharistie leidt iemand werkelijk binnen in de samengekomen geloofsgemeenschap. Het is voor iedereen van de geloofsgemeenschap een uitzonderlijke kans om zich bewust te worden van het eigen doopsel, en van het engagement dat ze als geloofsgemeenschap opneemt tegenover de dopeling.

 

DOOPSELS (VANAF 1 JANUARI 2020)

Op verschillende zondagen is er gelegenheid om een kindje te laten dopen. 

De eerste zondag van de maand in de kerk van Balegem, de tweede zondag van de maand in de kerk in Bottelare (in de winter in de kerk van Landskouter), de vierde zondag van de maand in de kerk van Merelbeke centrum of Flora. De vijfde zondag van de maand wordt er gedoopt tijdens de misviering in de kerk van Oosterzele. Dat is de jongeren- en gezinsviering met de Sint-Michielsbeweging om 9.30 uur in de kerk van Oosterzele.

Elke doopviering wordt voorafgegaan door een voorbereidende samenkomst. 

Jullie kunnen – waar jullie ook wonen – in de parochie een keuze maken hetzij in functie van de plaats, hetzij in functie van de datum. 

 

Contacten

Voor een doopsel in de kerk van Balegem op de eerste zondag van de maand, wil contact opnemen met  Tom Uytterhaegen

Voor een doopsel in de kerk van Bottelare of Landskouter op de tweede zondag van de maand, wil contact opnemen via het mailadres .

Voor een doopsel op de vierde zondag van de maand in de kerk van Merelbeke centrum of Flora, wil contact opnemen via het mailadres 

Voor een doopsel in de kerk van Oosterzele in de misviering van 9.30 uur op de vijfde zondag van de maand, wil contact opnemen met Wies Merckx.

 

DOOPDATA en -PLAATSEN 2024

 

Datum UUR Plaats Opmerkingen
07/01   Balegem  
14/01 15.00 Landskouter  
28/01

09.30

15.00

Oosterzele

Merelbeke centrum

In viering met St.Michielsbeweging
04/02   Balegem  
11/02 15.00 Landskouter  
25/02 15.00 Merelbeke centrum  
05/03   Balegem  
10/03 15.00 Landskouter  
24/03 15.00 Merelbeke centrum  
31/03 09.30 Oosterzele In viering met St.Michielsbeweging
07/04   Balegem  
14/04 15.00 Landskouter  
28/04 15.00 Merlbeke centrum  
05/05   Balegem  
11/05 15.00 Bottelare  
26/05 15.00 Merelbeke centrum  
02/06   Balegem  
11/06 15.00 Bottelare  
23/06 15.00 Merelbeke centrum  
30/06 09.30 Oosterzele In viering met St.Michielsbeweging
07/07   Balegem  
14/07 15.00 Bottelare  
28/07 15.00 Merelbeke centrum  
04/08   Balegem  
11/08 15.00 Bottelare  
25/08 15.00 Merelbeke centrum  
01/09   Balegem  
08/09 15.00 Bottelare  
22/09 15.00 Merelbeke centrum  
06/10   Balegem  
13/10 15.00 Landskouter  
27/10 15.00 Merelbeke centrum  
03/11   Balegem  
10/11 15.00 Landskouter  
24/11 15.00 Merelbeke centrum  
01/12   Balegem  
08/12 15.00 Landskouter  
22/12 15.00 Merelbeke centrum  

 

DOOPAANVRAAG

Neem contact op met je pastoor,diaken van jou parochie .

 

 

DE DOOPVIERING

 Naast de vaste teksten is er keuze wat betreft verwelkomingschriftlezing - evangelievoorbedengeloofsbelijdenis en doopbeloften.

Voor een doopviering van meer dan één kindje vragen we de ouders hun keuze te overleggen met de andere ouders. Uitleg over deze en andere praktische zaken is voorzien op de doopavonden. De ouders zorgen zelf voor hun gepersonaliseerd boekje. De ouders brengen het aantal boekjes mee die nodig zijn voor hun eigen familie. 

 

PRAKTISCHE INFO OVER DE DOOPVIERING

  • Het aantal dopelingen in een viering hangt af van de aanvragen voor die dag, en is maximaal drie.
  • Ook in een gezamenlijke viering worden kindjes apart gedoopt;
  • In een gezamenlijke viering zit iedereen per familie;
  • De beloftes van ouders, peters en meters worden afzonderlijk per dopeling uitgesproken; 
  • Gehuwde koppels brengen hun trouwboekje mee.
  • De kerk voorziet een standaard doopkaars. Je mag eventueel zelf een gepersonaliseerde kaars aankopen.
  • De familie maakt het aantal boekjes nodig voor de eigen familie en voorziet ook een extra exemplaar voor de voorganger.
  • De definitieve samenstelling van het doopboekje kan pas gebeuren na de doopvoorbereidingsavond. 
  • Elke familie mag een lied of stukje muziek kiezen voor tijdens de viering.
  • Er zijn standaardboekjes aanwezig in de kerk voor families die geen eigen boekje maken. 

 

 

VEELGESTELDE VRAGEN

Hier vindt u enkele veelgestelde vragen over het doopsel.

Zoeken