Aankondiging nieuw mandaat parochieploeg
Zusters en broeders, goede vrienden,

In 2018 werd de parochieploeg samengesteld met een mandaat voor 6 jaar. 
Dit mandaat verloopt dus dit jaar.

Voor de samenstelling van de ploeg deden we een beroep op onze parochianen. In januari van het jaar 2018 werd een consultatie gehouden. We hernemen graag nog eens wat in die tijd over de parochieploeg werd geschreven:

Een parochieploeg is een beleidsorgaan. Zij is bekommerd om het geheel van de geloofsgemeenschappen en stippelt de weg uit op vlak van elk pastoraal domein:

- de zorg voor het vieren in de gemeenschap(pen);
- de zorg voor de dienstbaarheid;
- de zorg voor catechese en vorming;
- de zorg voor de gemeenschapsvorming;
- de zorg voor de communicatie;
- de zorg voor de logistiek.

De parochieploeg werkt voortdurend in samenspraak met de plaatselijke kerkplekken en met het dekenaat, dat zorgt voor eenheid in verscheidenheid. Op het niveau van het dekenaat wordt het beleid gedragen door de dekenale ploeg.

Van leden van een Parochieploeg wordt verwacht dat ze 
- gelovig en kerkelijk zijn;
- bescheiden christenen zijn, die hun taak binnen de parochieploeg zien als een dienst aan de gemeenschap;
- vreugdevolle en hoopvolle christenen zijn, die zich de hoop en de vreugde van het evangelie hebben eigen gemaakt en die ook uitstralen in hun omgang met de medemens;
- inhoudelijk toegerust zijn voor hun opdracht en bereid tot vorming;
- voeling hebben met wat er leeft in de gemeenschap(pen);
- bereid zijn dragende kracht te worden op vlak (van minstens één) van de pastorale domeinen en bereid zijn daartoe verantwoordelijkheid op te nemen;
- werken vanuit een gedeelde visie, ingeschakeld in het diocesaan beleid;
- communicatief zijn en gericht op samenwerking;
- bereid zijn zich te engageren voor het geheel.

Er werd een consultatie gehouden en uiteindelijk werd de parochieploeg aangesteld. Voor een periode van 6 jaar.

Sinds het overlijden van pastoor Adrien staat de parochieploeg in voor de lopende zaken. Deze ploeg is ontslagnemend.

Voor het nieuwe mandaat (van 6 jaar), willen we opnieuw de ruimere geloofsgemeenschap consulteren over geschikte kandidaten om onze parochieploeg samen te stellen.

Als je kandidaat bent om in de parochieploeg te komen, of je kent iemand die je geschikt acht, dan kan je een mail sturen naar yvan.stassijns@skynet.be
Je kan ook het kaartje dat jullie in onze kerken vinden deponeren in de brievenbus van het secretariaat, Hundelgemse Steenweg 644 bus 1, Merelbeke. 
We vragen een korte motivatie waarom je deze naam opgeeft. 
Kandidaturen zijn welkom tot 28 juni 2024.

Nadien zullen de namen bekeken worden, en de mogelijke kandidaten zullen worden aangesproken.

Het belangrijkste dat de parochieploeg als beleidsorgaan in haar werk moet verrichten, is de ‘herinnering aan Jezus Christus’ levend en levendig houden. Net als Christus verkondigen wij Gods Rijk, niet ons eigen rijk. We hopen van harte mensen te vinden die bereid zijn daartoe hun steentje bij te dragen.
 
Getekend,

Namens de parochieploeg
Yvan Stassijns, administrator
 

Zoeken

Dekenaal nieuws