Stil Hoekje

STIL HOEKJE   21 juli 2019

Zestiende zondag door het Jaar C

Een tegenstelling
Reeds heel vroeg in de geschiedenis van het christelijk geloof wordt het verhaal van Martha
en Maria nogal eens gelezen op een manier die doet denken aan de tegenstelling tussen actie
en contemplatie(of tussen denken en doen, vechten en vieren, liturgie en diaconie)

En wat is het ?
De gastvrije opstelling van Martha in dit verhaal zou model staan voor het actieve leven, een
leven van aanpakken en de handen uit de mouwen steken, terwijl de houding van haar zuster
Maria, gezeten aan de voeten van de Heer en luisterend naar zijn woorden model zou staan
voor het beschouwende leven, een leven van bezinning en gebed, van lofprijzing en
aanbidding. En Jezus zou dan die laatste levenshouding verkiezen boven de eerste, want Hij
blijkt niet bereid te zijn om Maria aan te sporen tot meer actiebereidheid.

En Lucas?
Zou die wel bedoeld hebben om twee levenswijzen tegenover elkaar te plaatsen en om
vervolgens Jezus een voorkeur te laten uitspreken voor het een ten koste van het andere, alsof
je niet van alle twee in je kunt hebben. En als Jezus geen waardering zou hebben voor de
houding van gastvrijheid die Martha ten toon spreidt door zich in te spannen voor haar gasten.

Niet moeilijk
Om vanuit het Lucas-evangelie aan te tonen dat Jezus zelf helemaal niets heeft tegen een
houding van dienstbaarheid en zorgzaamheid. Integendeel! Het ‘doen’ heeft voor Hem wel
degelijk zeer grote waarde en Hij bepleit het ook. Het woord moet gedaan worden. Het
verhaal van de Barmhartige Samaritaan staat direct vóór het verhaal van Maria en Martha. In
deze gelijkenis draait alles om het ‘doen’. Een wetgeleerde die naar Jezus toe komt met de
vraag: ‘Wat moet ik doen om deel te krijgen, aan het eeuwige leven?’

Doe dat en ge zult leven.
Nadat de wetgeleerde op een wedervraag van Jezus gesproken heeft over het dubbelgebod van
de liefde, is het antwoord van Jezus: ’Doe dat!’. Helemaal aan het einde van de gelijkenis
begint Jezus nog een keer over het doen, want Hij spoort de wetgeleerde aan om dezelfde
houding aan te nemen als de Samaritaan: ’Doet u dan voortaan ook zo!’

Toe-eigening
Het gaat in ons verhaal dus niet om een tegenstelling tussen actie en contemplatie of tussen
doen en vieren. Het verhaal brengt ons in contact met een van de spirituele grondtonen van
het Lucas-evangelie. Maria staat model voor de toe-eigening van het Woord van God zoals
dat door de volgelingen van Jezus gebeurt.
Dat is van onschatbaar groot belang. Het is de verkondiging van het Woord van God en dat
Woord ook echt binnenlaten in je leven. Deze toe-eigening gebeurt door volharding en gebed
en ze blijkt in gedrag en handelen. En van dat laatste getuigt Martha onmiskenbaar met haar
houding van dienstbaarheid en gastvrijheid.

Amand De Cock, pr.