H. Nicolaas van Tolentijn in de kerk van Balegem

H. Nicolaas van Tolentijn in de kerk van Balegem

1.Inleiding
In deze coronatijd krijg je her en der de vraag of er in de kerk en de volksdevotie heiligen terug te vin-den zijn die in de loop van de ge-schiedenis aanbeden werden in tij-den van besmettelijke ziekten. In de Duitse pers was er een verwijzing naar zelfs een H.Corona wiens re-lieken men van onder het stof had gehaald, op Radio 1 was er op vrij-dag 17 april een reportage over St.-Rochus, ...
Ik ontving van Lucienne en Hervé Van de Sijpe (Broek) een hele lijst met heiligen die je in het intentie-boek in onze kerk kan raadplegen. Ik wil er één uithalen die ook in onze kerk, naast St.-Rochus, St.-Adrianus en de H.Pater Damiaan een beeld in onze kerk heeft: de heiligeNicolaas vanTolentijn.

2.Biografie

Nicolaas van Tolentijn werd geboren in Midden-Italië omstreeks 1245. Hij werd genoemd naar de H.Nicolaas van Myra omdat zijn kinderloze ouders zich tot deze heili-ge wendden. Het gezin was van eenvoudige afkomst en al op jonge leeftijd trad Nicolaas toe tot de orde van de Augustijnen, nadat hij zo onder de indruk was van de preek van pater Reginald, overste van de augustijnen in Tolentino. Vanaf 1275 vestigde ook Nicolaas zich daar definitief in het klooster waar hij op 10 september 1305 overleed, vandaar ook zijn kerkelijke feestdag op 10 september. Hij werd in 1446 door paus Eugenius IV heilig verklaard. Zijn relieken worden in de augustijnenkerk in Tolentino bewaard.

3.Heilige levenswandel

Nicolaas van Tolentijn kan omschreven worden als een bescheiden kloosterling, vol christelijke liefde voor zijn medebroeders en de mensen van Tolentino, trouw in het volbrengen van de taken van zijn religieuze professie als augustijn.
Hij bezocht ook regelmatig zieken en armen en ondersteunde hen met de grootste zorg. Hij schaamde er zich niet voor brood te bedelen. Men luisterde graag naar zijn preken en velen hielden van zijn geestelijke leiding. Als volkspredikant en biechtvader bracht hij vele mensen op de goede weg.
Zelf leefde hij heel eenvoudig: zijn voedsel bestond uit een beetje brood en groenten in water gekookt en vlees at hij nooit. Hij sliep op de grond met een steen om zijn hoofd te laten rusten.

4.Beeld inonze kerk

In 1907 kocht de kerkfabriek enke-le beelden aan van beschermheiligen voor onze parochie: de H.Godelieve, de H.Barbara en ook het beeld van de H. Nicolaas van Tolentijn.Hij wordt in onze kerk afgebeeld als jonge kloosterling in Augustijnerhabijt met zilveren ster op de borst. Die verwijst naar een legende die vertelt dat een ster verscheen boven het altaar waar hij de mis opdroeg. De lange ceintuur aan zijn habijt verwijst naar zijn gebed voor de lijdende kerk, voor de christe-nen in doodstrijd en voor de zielen in het vagevuur… met zijn cein-tuur zielen uit het vagevuur trekkend. In zijn rechterhand houdt hij het kruis vast en in zijn linker een broodje. Ook dit verwijst naar een legende waarbij hij tijdens een ernstige ziekte door koorts geplaagd, een visioen kreeg waarin Maria en St.-Augustinus hem genezing beloofden als hij brood zou gaan bedelen en opeten. Zo genas hij. De augustijnen zegenen ook vandaag nog altijd op zijn feestdag broodjes de zgn. ‘Koortsbroodjes’ tegen besmettelijke ziekten bij mens en dier. Soms wordt hij ook afgebeeld met patrijzen aan zijn voeten. Een grappige legende vertelt dat hij tijdens een ziekte -tegen zijn wil in - van zijn kloosteroverste verplicht werd vlees te eten … op het moment dat men hem 3 gebraden patrijsjes bracht, vlogen ze als levende vogels van zijn bordweg.
Nicolaas van Tolentijn wordt aanroepen tegen besmettelijke ziekte en koorts bij de mens, tegen mond-en klauwzeer en sterfte bij het vee, voor het dagelijks brood en voor christenen in doodstrijd. Hij is patroon van de stad Tolentino en Rome en ook van Antwerpen.

5.Enwat inonze tijd…

Gelukkig kunnen wij vandaag rekenen op de kennis en de toewijding van de wetenschap, van artsen en deskundigen, van verzorgend personeel en van zovele toegewijde mensen in deze coronatijd. En toch kan deze eenvoudige heilige ons ook vandaag tips geven. Hij wilde zijn roeping beleven: God dienen en de naaste. Verbonden blijven met God, vooral in deze moeilijke tijd,en ons -elk op onze manier- inzet-ten voor elkaar, zeker voor onze zieken, voor al wie zich eenzaam voelt en een bemoedigend woordje nodig heeft. Zovele mensen doen dit spontaan vandaag.
En ja, we mogen ook in de kerk vandaag bidden op voorspraak van de heiligen, niet naïef maar vertrouw-vol want ze zijn onze voorsprekers bij de Heer! We mogen op voorspraak van de H.Nicolaas van Tolentijn bidden voor alle zieken en voor al wie zich vandaag voor hen en voor onze maatschappij dienstbaar maakt, voor alle mensen in doodstrijd die vaak eenzaam moeten sterven, voor onze kerk, voor ons dagelijks brood, voor alle noden.

6.Gebed eneenkaarsje

Ik nodig je uit om bij een bezoekje aan onze kerk even stil te staan bij het beeld van de H.Nicolaas van Tolentijn en te bidden

Heer, Gij hebt uw volk onderweg in de woestijn niet in de steek gelaten. Elke dag hebt Gij hen uw brood gegeven, brood uit de hemel. De heilige Nicolaas van Tolentijn heeft de nood gezien van de mensen in zijn tijd en brood uitgedeeld als teken van uw bemoediging en zegen. Zegen mens en dier (die met eerbied van dit brood eten) en bewaar hen in deze tijd van ziekte en onheil, behoed hen voor alle tegenslag. Zo bidden wij tot U, op voorspraak van de heilige Nicolaas van Tolentijn, uw trouwe dienaar. Amen.

Wanneer we terug mogen vieren in onze kerk zullen we ter zijner eer broodjes zegenen en zegenen met de relikwie.
Hopelijk krijgt hij van jullie alvast een gebed en een kaarsje thuis of in onze kerk waar we speciale kaarsjes hebbenmet zijn afbeelding.
Wij krijgen alvast op zijn voorspraak Gods zegen.                                                                                                                                                                                                                 Goede moed voor ieder van jullie!!Heilige Nicolaas van Tolentijn, bid voor ieder van ons in deze coronatijd! Amen.

Diaken Tom