DECREET

U bent hier

DECREET
Opheffing van de parochie Sint-Martinus (Schelderode-Merelbeke) en samenvoeging met de Sint-Pietersbandenparochie (Merelbeke)

Veranderde omstandigheden
De Sint-Martinusparochie in Schelderode is een zeer oude parochie waarvan de activiteiten praktisch samenvielen met het dorpsleven. De veroudering van de bewoners en dus ook van de medewerkers deed langzaam aan het kerkelijk leven tanen. De nieuwe jonge gezinnen die zich in de het dorp vestigden kennen immers niet de intense kerkbetrokkenheid die de vorige generaties hadden. De ervaring dat vele mensen niet meer op het christelijk geloof en de kerk gericht waren kon niet zonder gevolgen blijven. Zoals overal in het bisdom Gent was de secularisatie ook in de Sint-Martinusparochie sterk voelbaar. Daardoor werd het aantal vieringen in de kerken gereduceerd. Zo ook in de Sint-Martinuskerk in Schelderode. De Sint-Martinusparochie kon uiteindelijk niet meer zelfstandig voorzien in de essentiële opdrachten van het pastoraal leven: de diaconie, de geloofsverkondiging, de liturgie en de opbouw van een levendige geloofsgemeenschap.

In het toenmalige dekenaat Oosterzele waartoe de Sint-Martinusparochie in Schelderode behoorde, werd reeds lang nagedacht en gesproken over een zich opdringende herschikking van het parochiale landschap. Het ontwikkelen van een lange termijnvisie was noodzakelijk.

In het dekenaat Wetteren, waartoe Schelderode nu behoort, werd gewerkt aan de uitbouw van de nieuwe parochies, waaronder de parochie in Merelbeke/Oosterzele. De keuze voor de opheffing van de Sint-Martinusparochie in Schelderode en haar samenvoeging met de Sint-Pietersbandenparochie in Merelbeke valt binnen dit toekomstproject te kaderen. 

Opheffing van de Sint-Martinusparochie in Schelderode en samenvoeging met de Sint-Pietersbandenparochie in Merelbeke.
De priesterraad werd gehoord over de opheffing van de Sint-Martinusparochie in Schelderode en de samenvoeging met de Sint-Pietersbandenparochie in Merelbeke. 

De kerkfabriek van Sint-Martinus werd geraadpleegd en gaf een gunstig advies op 10 januari 2019. De kerkfabriek van Sint-Pietersbanden gaf op 22 januari 2019 eveneens een gunstig advies voor de samenvoeging.

De samenvoeging met de Sint-Pietersbandenparochie is wenselijk aangezien de Sint-Martinusparochie in Schelderode praktisch organisch overloopt in de Sint-Pietersbandenparochie. Het gevolg van de samenvoeging van de parochie Sint-Martinus bij die van Sint-Pietersbanden blijft beperkt tot het grondgebied van de gemeente Merelbeke. 
 
Aangezien het aan de diocesane Bisschop toekomt om een parochie op te heffen (can. 515 § 2 Wetboek van Canoniek Recht), beslissen wij:

1.    De parochie van Sint-Martinusparochie in Schelderode wordt opgeheven.
2.    Het grondgebied van de opgeheven parochie wordt gevoegd bij dat van de parochie Sint-Pietersbanden te Merelbeke.
3.    De naam van de parochie die door de samenvoeging ontstaat luidt: Sint-Pietersbanden.
4.    Aan de Vlaamse Regering zal de erkenning van de samenvoeging van de beide parochies worden gevraagd zoals voorzien in het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten.
5.    Dit besluit zal worden meegedeeld aan de kerkfabriek van Sint-Martinus te Schelderode, de kerkfabriek van Sint-Pietersbanden te Merelbeke en de pastoor van de parochie in Merelbeke/Oosterzele.
6.     Dit bisschoppelijk decreet zal integraal gepubliceerd worden in de plaatselijke editie van het parochieblad ‘Kerk en Leven’. 
7.    Deze beslissing treedt in werking vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van de Sint-Martinusparochie (Schelderode) en de erkenning van de samenvoeging met de parochie Sint-Pietersbanden (Merelbeke).

Gedaan te Gent op 31 juli 2019

Aldus opgesteld, 

+ Luc Van Looy    Ludo Collin
Bisschop van Gent    Kanselier

Tegen dit besluit kan binnen de termijn van 10 dagen vanaf de betekening beroep worden aangetekend. Dit beroep dient te worden gericht aan de bisschop van Gent. (Can. 1734 §§ 1 en 2 Wetboek van Canoniek Recht).