CONSULTATIE NIEUWE PAROCHIEPLOEGEN

CONSULTATIE NIEUWE PAROCHIEPLOEGEN

Op 15 augustus 2016 werden in ons bisdom de dekenaten herschikt. Vanaf dan behoren wij tot het dekenaat Wetteren. Ons huidige dekenaat bestaat uit 4 nieuwe parochies, nl. Destelbergen/Melle, Laarne/Wetteren, Lede/Wichelen en Merelbeke/Oosterzele.
Een nieuwe parochie wil meer zijn dan een naam of een structuur. Ze is een beweging en een gebeuren om samen Kerk te zijn, verkondigend en authentiek. De nieuwe parochie wil het kerkelijke leven verbinden en versterken, om met kracht en uitstraling in de wereld aanwezig te zijn. Dit betekent: door eucharistie op zondag, gebed en liturgie, diaconie en solidariteit, hartelijkheid en broederlijkheid, onthaal en initiatie, verkondiging en catechese.

De opstart van de nieuwe parochies gaat samen met het opzetten van nieuwe parochieploegen.
Een parochieploeg is een beleidsorgaan. Zij is bekommerd om het geheel van de geloofsgemeenschappen en stippelt de weg uit op vlak van elk pastoraal domein:
de zorg voor het vieren in de gemeenschap(pen);
de zorg voor de dienstbaarheid;
de zorg voor catechese en vorming;
de zorg voor de gemeenschapsvorming;
de zorg voor de communicatie;
de zorg voor de logistiek.

De parochieploeg werkt voortdurend in samenspraak met de plaatselijke kerkplekken en met het dekenaat, dat zorgt voor eenheid in verscheidenheid. Op het niveau van het dekenaat wordt het beleid gedragen door de dekenale ploeg. 
Elke parochie zal over 1 parochieploeg beschikken. In elke parochieploeg worden minimum 5 en maximum 10 leden aangesteld. De pastoor-moderator is altijd lid. 

Van leden van een Parochieploeg wordt verwacht dat ze 
gelovig en kerkelijk zijn;
bescheiden christenen zijn, die hun taak binnen de parochieploeg zien als een dienst aan de gemeenschap;
vreugdevolle en hoopvolle christenen zijn, die zich de hoop en de vreugde van het evangelie hebben eigen gemaakt en die ook uitstralen in hun omgang met de medemens;
inhoudelijk toegerust zijn voor hun opdracht en bereid tot vorming;
voeling hebben met wat er leeft in de gemeenschap(pen);
bereid zijn dragende kracht te worden op vlak (van minstens één) van de pastorale domeinen en bereid zijn daartoe verantwoordelijkheid op te nemen;
werken vanuit een gedeelde visie, ingeschakeld in het diocesaan beleid;
communicatief zijn en gericht op samenwerking;
bereid zijn zich te engageren voor het geheel en de concrete opvolging van deeldomeinen/taken.

We willen de ruimere geloofsgemeenschap consulteren over geschikte kandidaten om in deze parochieploegen te zetelen. Deze consultatie zal plaatsvinden in de weekendvieringen van 13 en 14 januari 2018.

Wie dan aanwezig is in de zondagsviering zal een kaart ontvangen, met daarop, langs de ene zijde, het profiel van gelovigen die in de parochieploeg kunnen zetelen. Langs de keerzijde vindt u een genummerd lijstje, waarop u dan zelf de namen kan invullen van de mensen die volgens u het meest geschikt zijn om in de parochieploeg te zetelen. U kan maximum 5 namen voorstellen; minder mag natuurlijk ook.

In de daaropvolgende weken zullen alle namen die werden voorgedragen in de kerken uitgehangen worden, in alfabetische volgorde en zonder enige indicatie van rangorde. 
Kandidaten die aan het vooropgestelde profiel voldoen zullen door een lid van de plaatselijke stuurgroep (…) worden gecontacteerd met de vraag of zij bereid zijn deze diensttaak, voor een periode van 6 jaar, te aanvaarden. 
Een werkgroep binnen de nieuwe parochie, samengesteld uit de pastoor-moderator, enkele aangeduide leden uit de stuurgroep (of het beleidsteam of de huidige dekenale conferentie …), de deken en de diocesane begeleider van het dekenaat zal deze werkwijze opvolgen en uiteindelijk tot een beslissing komen.
Deze oefening wordt afgerond vóór april 2018. De nieuwe ploeg gaat van start in september 2018.

Het belangrijkste dat de parochieploeg als beleidsorgaan in haar werk moet verrichten, is de ‘herinnering aan Jezus Christus’ levend en levendig houden. Net als Christus verkondigen wij Gods Rijk, niet ons eigen rijk. We hopen van harte mensen te vinden die bereid zijn daartoe hun steentje bij te dragen.
  
Getekend,

Namens de dekenale ploeg
Renaat De Paepe, Pastoor-moderator