Evangelieprikje 16 september

EVANGELIEPRIKJE

Evangelieprikje

Evangelie  zondag  23  september  2018  ♥ ♥ ♥

Mt. 9, 1–8

In die tijd ging Jezus in een scheepje, stak het meer over en kwam in Zijn stad.

En daar bracht men een lamme tot Hem, die op een rustbed lag.

Toen Jezus hun geloof zag, sprak Hij tot de lamme: Heb goede moed, Mijn zoon, uw zonden worden u vergeven.

Maar zie, sommige schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Hij lastert God!

Doch Jezus zag hun gedachten en sprak: Waarom denkt gij kwaad bij u zelf?

Wat is gemakkelijker, te zeggen: uw zonden worden u vergeven, of te zeggen: sta op, en loop?

Welnu, om u te doen weten, dat de Mensenzoon de macht bezit op aarde zonden te vergeven, – toen sprak Hij tot de lamme – sta op, neem uw bed op, en ga naar huis.

En hij stond op, en ging naar huis.

En toen de menigte dat zag, werden zij door vrees bevangen, en zij verheerlijkten God, Die zulk een macht verleende aan de mensen.

 

♥  ♥